ارزیابی تاثیرات اجتماعی

عنوان طرح یا  پروژه

کارفرما

ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح تفکیک زباله از مبداء در منطقه ۶ شهرداری تهران

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

ارزیابی اثربخشی آموزشهای شهروندی تفکیک زباله از مبداء

سازمان بازیافت شهرداری تهران

ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خطوط BRTشهر تهران

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

ارزیابی و تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی بزرگراه یادگار امام(ره)

شهرداری تهران

ارزیابی و تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی پارکهای آموزش ترافیک منطقه ۶ شهرداری تهران

شهرداری تهران

ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بازسازی و مرمت برج و میدان آزادی تهران

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

بررسی آثار طرح های مسکن روستایی و ساماندهی آن

وزارت مسکن و شهرسازی

ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح تفکیک زباله از مبداء در منطقه ۹شهرداری تهران

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه تونل توحید

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

ارزیابی تاثیرات اجتماعی تفکیک زباله منطقه ۱۳

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳

ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث ساختمان اداری مرکزی منطقه(راهور سابق)

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳

ارزیابی تاثیرات اجتماعی ایجاد معابر جهت معلولین و جانبازان

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳

ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث توقفگاه وسایل نقلیه عمومی

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳

ارزیابی تاثیرات اجتماعی مسیر سلامت پارک پیروزی

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث و تجهیز ورزشگاه شهدای محله کارون

شهرداری منطقه ۱۰

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث و تجهیز ورزشگاه هاشمی (ایثار)

شهرداری منطقه ۱۰

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث و تجهیز مجتمع ورزشی نواب

شهرداری منطقه ۱۰

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث و تجهیز پارک ترافیک

شهرداری منطقه ۱۰

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث و تجهیز سرای محله هاشمی

شهرداری منطقه ۱۰

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه احداث شهربانو

شهرداری منطقه ۱۱

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه تامین درخت،درختچه و گل و گیاه فضای سبز

شهرداری منطقه ۱۸

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه عملیات کمک به مساجد

شهرداری منطقه ۱۸

تدوین پیوست اجتماعی پروژه شب بازار خیابان سپه

شهرداری قزوین