نظرسنجی و سنجش افکار

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

نظرسنجی از شهروندان تهرانی در خصوص ارزیابی عملکرد کمی و کیفی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

۲ ماه

شهرداری تهران

نظرسنجی از شهروندان تهرانی در خصوص کارگران فصلی

۲ ماه

اداره افکارسنجی شهرداری تهران

نظرسنجی از کارگران فصلی در خصوص طرح ساماندهی آنان

۲ ماه

اداره افکارسنجی شهرداری تهران

بررسی نگرش های شهروندان تهرانی نسبت به سهمیه بندی بنزین و کارت هوشمند سوخت

۲ ماه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

بررسی نظرات مراجعه کنندگان به مراکز همگانی خرید و فروش خودرو

۲ ماه

شهرداری تهران

بررسی نظرات کارکنان شهرداری تهران درباره ی نشریات داخلی شهرداری

۲ ماه

شهرداری تهران

بررسی نظرات شهروندان تهرانی در مورد خدمات حمل و نقل عمومی شهرداری تهران

۲ ماه

شهرداری تهران

نظرسنجی از شهروندان تهرانی در خصوص ارزیابی عملکرد کمی و کیفی تونل توحید

۶ ماه

دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران