تحقیقات بازار

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

سنجش رضایت مشتریان بانک ملت در ۷ استان

۲ماه

بانک ملت

سنجش میزان رضایت­مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۸۹

۲ماه

استانداری اصفهان

سنجش رضایت گردشگران وودی به استان تهران در ایام نوروز

۴ماه

اداره کل میراث فرهنگی تهران

سنجش رضایت مشتریان بانک ملت در ۲۴ استان

۲ماه

بانک ملت

سنجش رضایت پذیرندگان دستگاههای pos بانک ملت در سراسر کشور

۴۵ روز

شرکت مهندسی یاس ارغوانی