مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

اطلس روستایی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

 سامانه مدیریت املاک تهران

سازمان مسکن و شهرسازی

اطلس کلانشهر تهران

سازمان فنآوری و اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

HGISخراسان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سامانه اطلاعات جغرافیایی باغات مشهد

شهرداری مشهد

تهیه نقشه ۲۰۰۰/۱ شهری مشهد

مخابرات مشهد

GIS شهر کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه

GISآب و فاضلاب کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

طراحی نرم افزار GIS ، شاخصهای توسعه پایدار روستایی

وزارت جهاد کشاورزی

طراحی نرم افزار EcoTourism ، سند ملی طبیعت گردی ایران

کمیته ملی طبیعت گردی

مطالعات آب و خاک و پوشش گیاهی آبخیزداری کنشت با استفاده از GIS

اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی سیستان و بلوچستان

استانداری سیستان و بلوچستان

پایگاه اطلاعات و اسناد خشکسالی خراسان

استانداری خراسان

پایگاه اطلاعات و اسناد خشکسالی سیستان و بلوچستان

استانداری سیستان و بلوچستان

مدیریت طرح ساماندهی داده های مکانی شهر مشهد

واحد خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد

مدیریت بحران شهری با تاکید بر نقاط حادثه خیز شهری با استفلده از سیستم GIS– استان ایلام

۶ماه

شرکت گاز استان ایلام

ممیزی شهرداری بومهن

۶ماه

شهرداری بوم هن

ممیزی شریف آباد

۶ماه

شهرداری شریف آباد

ممیزی نظرآباد

۶ماه

شهرداری نظرآباد