طرح های آماری

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

ارزیابی و تمام شماری طرح های دارای مشکل بنگاههای زودبازده و کارآفرین استان تهران

یک ماه

وزارت کار و امور اجتماعی

ارزیابی و تمام شماری طرح های دارای مشکل بنگاههای زودبازده و کارآفرین استان آذربایجان غربی

یک ماه

وزارت کار و امور اجتماعی

ارزیابی و تمام شماری بنگاههای زودبازده و کارآفرین استان مرکزی

۳ماه

وزارت کار و امور اجتماعی