برگزاری همایش و جشنواره

عنوان طرح یا  پروژه

محل برگزاری

کارفرما

همایش پایان دوره آموزشی رانندگان تاکسی

موزه فرش ایران

موسسه کار و تامین اجتماعی

تهیه و طراحی و تدارک اقلام نمایشگاهی هفته فرهنگی ایران

آلمان- برلین

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

جشنواره هفته گردشگری استان تهران

کاخ گلستان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران