انیمیشن

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

ساخت انیمیشن تولد حضرت امام (ره)

چهار ماه

مرکز نشر آثار امام (ره)

ساخت انیمیشن غار کرفتو استان سنندج

۱۸روز

میراث فرهنگی استان سنندج

ساخت انیمیشن پارکبانی