خدمات

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

پارکبانی

۱سال

شهرداری تهران

تامین نیروی انسانی و خدمات شرکتی

۲سال