عمران و شهر سازی

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

سفت کاری ساختمان دادگستری شهر قدس (قلعه حسن خان)

۹ماه

دفتر فنی دادگستری استان تهران

ساخت موتورخانه ساختمان دادگستری چهارراه کالج

۲ ماه

دفتر فنی دادگستری استان تهران

ساخت ۸ عدد اتاقچه (الترسونیک)سازمان آب

۶ماه

آبفای منطقه ۲ تهران

جدول کشی،رنگ آمیزی،محوطه سازی و تعمیرات کل ساختمان دانشگاه تهران

۳ ماه

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تعمیرات کلی ساختمان موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

۶ ماه

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تعمیرات کلی ساختمان موسسه مطالعات علوم اسلامی دکتر محقق دانشگاه تهران

۳ماه

موسسه مطالعات علوم اسلامی دکتر محقق دانشگاه

فضای سبز بیمارستان امام خمینی اهواز

۱ سال

بیمارستان امام خمینی اهواز

فضای سبز دانشگاه شهید چمران اهواز

۳ ماه

دانشگاه شهید چمران اهواز

تعمیرات کلی دانشگاه

۶ ماه

دانشکده فنی دانشگاه تهران

فضای سبز نمایشگاه بین المللی

۱ سال

نمایشگاه بین المللی تهران