سایر پروژه ها

عنوان طرح یا  پروژه

مدت زمان انجام طرح

کارفرما

شناسایی و نیازسنجی نیروی انسانی آموزش عمومی قرآن

۶ ماه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تدوین آئین نامه حمایت از اساتید،نخبگان،قهرمانان،خادمان و دست اندرکاران قرآنی داخل و خارج از کشور

۸ ماه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

راهکارهای نظارت و ارزیابی فعالیت های قرآنی کشور

۶ ماه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تدوین آئین نامه نظارت و ارزیابی فعالیتهای قرآنی کشور

۶ ماه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آسیب شناسی تاسیس ، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مراکز ، موسسات و انجمن های قرآنی

۶ ماه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مطالعه نیازهای مهارتی فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی دانشگاهها

۱۲ ماه

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تهیه پایگاه اطلاعات و اقلام آماری وزارت رفاه و تامین اجتماعی

۴ ماه

وزارت رفاه و تامین اجتماعی

بررسی کارکرد کمیسیون ملی انتخابات در کشورهای دنیا و ارزیابی کارایی آن در ایران

۵ ماه

وزارت کشور