دوره های آموزش کسب و کار و کار آفرینی

 

ردیف

عنوان دوره

مخاطبین

تعداد فراگیران

مدت دوره (ساعت)

زمان آموزش

(نفر ساعت)

۱

مهارتهای عمومی مدیریت

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۲

مهارت ارائه موثر مطالب

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۳

مدیریت تعارض

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۴

مدیریت کارآفرینی

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۵

مدیریت گام به گام حل خلاقانه مسائل (TRIZ)

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۶

مدیریت رشد شرکت

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۷

مدیریت استراتژیک

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۸

تحلیل محیط کسب و کار

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۶

۱۵۰

۹

مسائل کاربردی در واردات کالا

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۱۰

فرآیندتاسیس وراه اندازی کسب وکار

کارشناسان

۳۰

۱۵

۴۵۰

۱۱

شاخصهای آزادی اقتصادی وفضای کسب وکار

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۱۲

قوانین کار و تامین اجتماعی

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۱۳

قوانین و مقررات تاسیس ودریافت تسهیلات شرکت های تعاونی

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۱۴

بازاریابی وفروش کالا یا خدمات

کارشناسان

۳۰

۱۵

۴۵۰

۱۵

مدیریت مالی وحسابداری در بنگاه کوچک اقتصادی

کارشناسان

۳۰

۸

۲۴۰

۱۶

خلاقیت و نوآوری

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۱۷

بهره برداری و مدیریت محصول و خدمات

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۶

۱۵۰

۱۸

مبانی مدیریت و سازمان

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۱۹

تجارت الکترونیک

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۲۰

فن ارزیابی کارکنان

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۲۱

خوشه های صنعتی

مدیران -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۲۲

اصول تصمیم گیری و انگیزش

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۲۳

فنون مذاکره و ارتباط موثر

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۲۴

مدیریت گام به گام حل خلاقانه مسائل(TRIZ)

مدیران ارشد و پایه

۲۰

۶

۱۲۰

۲۵

کارگروهی،تیم سازی و تبدیل بهره­ورانه گروه به تیم

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۲۶

رویکرد جامع به ۵s

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۲۷

هوش هیجانی

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰

۲۸

بازاریابی و مهندسی تبلیغات

کارشناسان

۳۰

۸

۲۴۰

۲۹

تشریفات و مقررات انجام مناقصه، مزایده و معاملات دولتی

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۳۰

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۳۱

مدیریت صادرات کالا با نگرش بازاریابی

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۳۲

امور گمرکی و ترخیص کالا

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۳۳

مقررات صادارات و واردات کالا و خدمات

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۳۴

مدیریت روابط عمومی

کارشناسان و کارکنان

۳۵

۶

۲۱۰

۳۵

تجارت الکترونیک

کارشناسان

۳۰

۸

۲۴۰

۳۶

ارزیابی اقتصادی، فنی و مالی طرحها

کارشناسان

۳۰

۶

۱۸۰

۳۷

اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری

کارشناسان و کارکنان

۳۵

۶

۲۱۰

۳۸

اصول گزارش نویسی اداری

کارشناسان و کارکنان

۳۵

۸

۲۸۰

۳۹

آموزش ویژه مسئولین دفتر

کارشناسان و کارکنان

۳۵

۸

۲۸۰

۴۰

مدیریت امور اسناد و بایگانی

کارشناسان و کارکنان

۳۵

۶

۲۱۰

۴۱

آشنایی با مراکز گردشگری

کارشناسان

۳۰

۸

۲۴۰

۴۲

جامعه شناسی مصرف و مراکز خرید

کارشناسان

۳۰

۸

۲۴۰

۴۳

مدیریت زمان

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۶

۱۵۰

۴۵

مدیریت رفتار سازمانی

مدیران پایه -کارشناسان

۲۵

۸

۲۰۰