ماموریت

ماموریت  شرکت

ماموریت شرکت :

ارائه به موقع خدمات مطالعاتی، آموزشی و آماری و جمع آوری و تجزیه و تحلیل صحیح داده ها ی آماری مورد نیاز مشتریان در سطح کشور و ورود به بازار های بین المللی.

-     مشتریان شرکت : تمامی موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی که مبنای تصمیم گیری علمی بر آنها حاکم است و بر این مبنا نیازمند آمار واطلاعات می باشند.

-   محصولات شرکت : ارئه راهکار های عملی بر مبنای مطالعات و تحقیقات علمی.

-    بازار هدف : تمامی سازمانهای دولتی و خصوصی سطح کشور و منطقه

-     ویژگی ممتاز شرکت: نیروی انسانی جوان و در عین حال باتجربه و کارآمد و توانایی بهره گیری از اساتید و دانش آمو ختگان دانشگاهها

و موسسات آموزش عالی کشور و برقراری ارتباط و تعامل سازنده با این مراکز.