اعضای شرکت

اعضای شرکت

رییس هیات مدیره : اعظم رضایی

نایب رئیس هیات مدیره : شیما باقری

عضو هیات مدیره : عباس قلی پور فاضلی

عضو هیات مدیره : عذرا محمدی

مدیر عامل : اکرم الهی گل

مدیر داخلی : زاهد کاظمی

مدیرمالی : محمد صحرا نورد

مدیر دپارتمان آموزشی : عبدالرضا امیری

مدیر دپارتمان پژوهش : دکتر رامین مرادی

مدیر دپارتمان GIS و برنامه ریزی شهری : ناصر محمدی

مدیر دپارتمان سمعی و بصری : آوات صمدی

مسئول دفتر : حمزه پاپی