ارزشها

ارزشها

ارزش ها مجموعه باورهای اساسی شرکت و اعتقادات اصلی آن  در خصوص اخلاق اجتماعی  و حرفه ای و ارزش های حاکم بر تصمیم گیری هایی است که زیر بنای فرهنگی شرکت را تشکیل می دهند.

به نوعی ارزش ها را می توان اصولی دانست که از نظر فردی و  اجتماعی  در سازمان نوعی رفتار مناسب و برتر شمرده می شوند و در هر حال معیارهای ثابت سازمان  برای تصمیم گیری ها هستند. بر این ا ساس عمده ترین ا رزش ها ی این شرکت عبارتند از :

       

  •     جدیت در کار
  •       دانش و نوآوری کارکنان به عنوان مهم ترین معیار شایستگی
  •      هماهنگی و انسجام
  •       مسئولیت پذیری ، صداقت ، امانتداری ، و مشارکت
  •       ارتقاء سطح رضایتمندی همه مشتریان ، کارمندان  و سهامداران